ELLA TRAVELSibiu, Romania / Circui 1 zi - Tinutul Sibiului

 • 3 stele
 • 2 nopti
 • Romania
 • Sibiu

Sibiu, Romania

Tour objectives:

 • Brukenthal Avrig Palace
 • Avrig Evangelical Church
 • The Avrig Museum
 • Clay Castle "Fairies’ Valley"
 • The Cârța Cistercian Abbey
 • The Fortified Evangelical Church of Moşna
 • Tasting local traditional products
 • Detailed description::
  We shall visit:

 • Brukenthal Avrig Palace - Throughout its 250-year history, the estate has passed through the hands of several owners and has had several directions: the Brukenthal family, various families in the area, the Presbytery of the Evangelical Community, which opened a sanatorium in 1908 with a thermal facility. After 1948 the settlement was taken over by the state, which maintained the sanitarium. Since 1999 the land has been owned by the Samuel von Brukenthal Foundation, and in 2005 the sanatorium was disbanded. Today, the complex is open to visitors who want to enjoy a special atmosphere in the shadow of the Carpathian Mountains.
 • The Avrig Evangelical Church - In the 13th century, the Saxon colonists arrived in the Avrig area and built a much smaller basilica on the site of the current Evangelical Church. By the 15th century, following the whole process of reconstruction and fortification of the churches of Transylvania, the Avrig church was also reinforced with fortification walls and turned into a church hall.
  Due to the changes made, the church preserved various elements in different architectural styles: Romanesque portal, Gothic sculptures, Baroque interior elements. In 1770, Baron Samuel von Brukenthal, who was building his new summer residence in the neighborhood, donated for the church a clock that still works today.
 • The Avrig Museum - Designed as an ethno-cultural center, the museum includes an exhibition dedicated to Gheorghe Lazar, a collection of folk art called generic Maria Spiridon, a glassware collection, a collection of glass icons and circles for traditional craftsmanship.
  At the end of the visit we shall be able to attend a special weaving workshop.
 • The Clay Castle Fairies’ Valley - It is a private project that has left the idea of a "fairy-tale natural house" and is built of natural materials. Thanks to the special architecture that makes you think about children's story books, it attracts thousands of curious tourists.
 • The Cârţa Cistercian Abbey- It is the only Cistercian monastery in Romania, it played a major role both in the political, economic and cultural history of medieval Transylvania, as well as in the introduction and dissemination of Gothic art in the Carpathian area. It was founded at the beginning of the 13th century by the Cistercian monks, and the first buildings of the monastery were raised, according to the Cistercian orders, from perishable materials, probably from wood, which could be dated with relative safety between 1205-1206.
 • The Fortified Evangelical Church of Moşna, dating back to the 13th century, is one of the most valuable architectural heritage of the fortified churches on the Valea Târnavelor, visited by Prince Charles himself. The tower of the church city always awaits us for an unprecedented tasting of bacon, garden vegetables and cheeses.
 • The good work of the Saxon order has always been found in fortified churches. For example, in order to resist the invasions, the Saxons built special stores where they stored their supplies. Moreover, one of the towers was always used to preserve slums during the year. Each family had a place reserved in the tower and its own distinctive sign that it always meant to be applied at bottom after cutting off the bacon. Today, the towers are no longer full of smoked bacon hanging in hooks, but offer the opportunity to taste the prepared bacon according to the Saxon custom.
 • Traditional meal (bacon, cheese, vegetables), wine tasting.
 • 17:30 Arrival in Sibiu (approximate time)

  Included services:

 • All Mercedes Sprinder minibuses
 • Entering all the tour objectives
 • Group companion
 • Participation workshop
 • Tasting traditional products
 • Price: 149 lei / person
  Minimum group: 15 people
  Duration: 7-8 hours

  Contact:
  Phone: 0748100287
  E-mail: boboc.petrica@ella.ro


  Obiectivele zilei:

 • Palatul Brukenthal Avrig
 • Biserica Evanghelică Avrig
 • Muzeul Avrig
 • Castelul de Lut “Valea Zânelor”
 • Abația Cisterciană Cârța
 • Biserica Evanghelică Fortificată Moșna
 • Degustare de produse tradiționale locale
 • Plecare Sibiu ora 10:00

  Descrierea traseului:
  Vom vizita:

 • Palatul Brukenthal Avrig - De-a lungul istoriei sale de 250 de ani stabilimentul a trecut prin mâinile mai multor proprietari și a cunoscut mai multe orientări: familia Brukenthal, diverse familii din zona, Prezbiteriul Comunității Evanghelice care a și deschis în anul 1908 un sanatoriu și un stabiliment termal. După anul 1948 așezământul a fost preluat de stat, care a menținut sanatoriul. Începând cu anul 1999 terenul intră în proprietatea Fundației Samuel von Brukenthal, iar în anul 2005 a fost desființat sanatoriul. Astăzi, complexul este deschis vizitatorilor care vor să se bucure de o atmosferă aparte la umbra Munților Carpați.
 • Biserica Evanghelică Avrig - În secolul XIII, coloniştii saşi ajunşi în zona Avrigului au construit pe locul actualei biserici evanghelice o bazilică romanică de dimensiuni mult mai mici. Prin secolul XV, în urma întregului proces de reconstrucţie şi fortificare a bisericilor din Transilvania, biserica de la Avrig a fost şi ea întărită cu ziduri de fortificaţie şi transformată în biserică sală.
  Datorită modificărilor aduse, biserica a păstrat diverse elemente în stiluri arhitecturale diferite: portal romanic, sculpturi gotice, elemente de interior baroc. În anul 1770, baronul Samuel von Brukenthal, ce tocmai îşi construia în vecinătatea bisericii noua reşedinţă de vară, a donat acesteia un ceas ce funcţionează şi astăzi.
 • Muzeul Avrig - Conceput ca un centru etnocultural, Muzeul cuprinde o expoziţie dedicată lui Gheorghe Lazăr, o colecţie de artă populară intitulată generic Maria Spiridon, una de sticlărie, o colecţie de icoane pe sticlă şi cercuri pentru deprinderea meşteşugurilor tradiţionale.
  La sfârșitul vizitei veți putea participa la un atelier de țesătorie deosebit.
 • Castelul de Lut “Valea Zânelor” - Este un proiect privat ce a plecat de la ideea de „casă naturală de poveste” și este construit din materiale naturale. Datorita arhitecturii deosebite ce te trimite cu gândul la cărțile de povești din copilărie, acesta atrage mii de turiști curioși.
 • Abația Cisterciană Cârța - Este unica mănăstire cisterciană din România, a deținut un rol major atât în istoria politică, economică și culturală a Transilvaniei medievale, cât și în introducerea și diseminarea artei gotice în spațiul intracarpatic. A fost fondată la începutul secolului al XIII-lea de către călugării cistercieni, primele clădiri ale mănăstirii fiind ridicate, potrivit cutumelor ordinului cistercian, din materiale perisabile, probabil din lemn, acestea putând fi datate cu relativă siguranță între anii 1205-1206.
 • Biserica Evanghelică Fortificată Moșna, ce datează din secolul XIII, este una dintre cele mai valoroase moșteniri arhitecturale din ţinutul bisericilor fortificate de pe Valea Târnavelor, vizitată de însuși prințul Charles al Marii Britanii. Turnul cetăţii bisericeşti vă aşteaptă pentru o degustare inedită de slănină, legume de grădină şi brânzeturi.
 • Bunul mers al rânduielii săseşti s-a regăsit dintotdeauna în bisericile fortificate. Spre exemplu, pentru a rezista invaziilor, saşii au construit cămări speciale unde depozitau proviziile. Mai mult, unul dintre turnuri era mereu folosit pentru conservarea slăninilor pe timpul anului. Fiecare familie avea un loc rezervat în turn şi propriul semn distinctiv cu care însemna de fiecare dată în partea de jos, după ce tăia din slănină. Astăzi, turnurile nu mai sunt pline de slănină afumată atârnată în cârlige, însă oferă posiblitarea de a degusta slănină preparată după obiceiul săsesc.
 • Masa traditionala (slanina, branza, legume), degustare vin.
 • 17:30 Sosire in Sibiu (ora este estimativa)

  Servicii incluse:

 • Toate transferurile cu microbuz Mercedes Sprinder
 • Intrare la toate obiectivele turului
 • Însoțitor de grup
 • Participare atelier țesătorie
 • Degustare produse tradiționale
 • Preț: 149 lei / persoană
  Grup minim: 15 persoane
  Durată: 7-8 ore

  Contact:
  Telefon: 0748100287
  E-mail: boboc.petrica@ella.ro  CERETI OFERTA SI VERIFICATI DISPONIBILITATEA PACHETULUI


  Am citit termenii si conditii  SERVICIU NR. PERSOANE PERIOADA PRET
  Loc in autocar 16.08.19 - 16.08.19 150 RON